Regulamin konkursu jubileuszowego „Stwórz okładkę PLAYBOYA”

2017-09-18
Regulamin konkursu jubileuszowego „Stwórz okładkę PLAYBOYA”

Jak wziąć udział w konkursie na okładkę PLAYBOYA?

REGULAMIN KONKURSU

Stwórz okładkę PLAYBOYA!

 

I Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą – „Stwórz okładkę PLAYBOYA!” (dalej: „Konkurs”). Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Organizatorem Konkursu jest Marquard Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod: 02-305 przy Al. Jerozolimskich 142A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004199, NIP 5220059682, REGON: 010279247, kapitał zakładowy 2.000.000,00 zł (dalej: „Organizator”). 

3. Fundatorem Nagród jest Marquard Media Polska Sp. z o.o. (dalej: „Fundator”).

4. Konkurs nie łączy się z innymi promocjami lub konkursami prowadzonymi przez Organizatora.

5. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest kierowany  do wszystkich zainteresowanych. 

6. Odwołanie Konkursu lub skrócenie czasu jego trwania może nastąpić w wyniku podjęcia decyzji przez Organizatora, z tym zastrzeżeniem, że odwołanie Konkursu może nastąpić wyłącznie w okresie przed datą rozpoczęcia Konkursu wskazaną poniżej. O odwołaniu Konkursu lub jego skróceniu Organizator powiadomi poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na WWW.playboy.pl 

7. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

8. Celem Konkursu jest umożliwienie Uczestnikom Konkursu zdobycia nagród przewidzianych w Konkursie.

9. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie WWW.playboy.pl  oraz w siedzibie Organizatora.

 

II Uczestnicy Konkursu

 

1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.

2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z uczestnictwa w Konkursie zgodnie z Regulaminem (w niniejszym regulaminie „Uczestnik Konkursu”).

3. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny - które zapoznały się z niniejszym Regulaminem, spełniające w momencie wzięcia udziału w Konkursie łącznie następujące warunki: :

● ukończyły 18 rok życia;

● posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

● posiadają dostęp do Internetu;

● posiadają aktywny adres e-mail;

● posiadają miejsce zamieszkania na terenie Polski – Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

● zaakceptowały Regulamin.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Fundatora, osoby będące stronami umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub Fundatora dotyczących świadczenia na rzecz Organizatora lub Fundatora jakichkolwiek usług lub wykonywania na rzecz Organizatora lub Fundatora jakiegokolwiek dzieła, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

5. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie w przypadku uzasadnionego podejrzenia posługiwania się nieprawdziwymi danymi, podszywania się pod konto innego użytkownika, próby wpływania na wyniki Konkursu lub naruszenia przez niego warunków Regulaminu lub zasad fair play. Wykluczenie uczestnika może nastąpić w każdym etapie trwania Konkursu i obejmuje również prawo do pozbawienia Uczestnika Konkursu nagrody. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

6.  Uczestnicy Konkursu są identyfikowani przez Organizatora na podstawie wiadomości e-mail

 

III Czas trwania

 

1. Konkurs jest ogłoszony na łamach portalu Organizatora prowadzonego na stronie internetowej: WWW.playboy.pl 

2. Konkurs trwa w okresie od 18 września 2017 roku do 20 października 2017 roku do godziny 23:59

3. Dnia 24 październik 2017 roku nastąpi wyłonienie zwycięzcy Konkursu (dalej osobno: „Laureatka Konkursu”).

 

IV Przebieg Konkursu

 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, we wskazanym okresie Uczestnik Konkursu zobowiązany jest łącznie spełnić następujące wymagania:

- praca musi być interpretacją logo Królika

- prace konkursową należy wysłać w plikach o wymiarach 280 x 300 mm drogą mailową na adres jubileusz@playboy.pl

- wiadomość e-mail zgłaszająca pracę w tytule musi zawierać tekst: 300 okładka PLAYBOYA

- złożyć na rzecz Organizatora stosowne oświadczenia poprzez przesłanie wiadomości e-mail lub podpisanego skanu na następujący adres e-mail  jubileusz@playboy.pl o treści:

„Oświadczam, iż zapoznałam się z treścią regulaminu Konkursu i akceptuję jego treść. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora i Fundatora w celach związanych z  organizacją Konkursu i wydaniem nagród.

Wyrażam zgodę na publikację moich danych w zakresie:  imię i nazwisko, na stronie internetowej Organizatora i Fundatora oraz na stronie Konkursu 

Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią i mam pełną zdolność do czynności prawnych, ewentualnie dysponuję pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych na udział w Konkursie.

Niniejszym w przypadku wygrania Konkursu nieodpłatnie przenoszę na Organizatora niczym nieograniczone i nieobciążone na rzecz osób trzecich autorskie prawa majątkowe do utworu, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli w tym zakresie. Przeniesienie praw autorskich, obejmuje wszystkie pola eksploatacji utworów znane w dacie dokonania zgłoszenia, a w szczególności następujące pola eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie egzemplarzy Utworów lub ich  fragmentów, opracowań i przeróbek jakąkolwiek techniką w tym techniką drukarską, reprograficzną, w tym zapisu magnetycznego, komputerowego, optycznego, techniką analogową, światłoczułą lub cyfrową lub w jakikolwiek inny sposób pozwalający na korzystanie z Utworów lub ich części; w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych lub innych nośnikach zapisów i pamięci, na egzemplarzach czasopism i innych wydawnictw

 (dalej łącznie: „Zgłoszenie”)

 

2. Publikowane w ramach Konkursu prace nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa ani praw osób trzecich, w szczególności:

● zabronione jest zamieszczenie treści o charakterze obraźliwym, wulgarnym, oszczerczym, ksenofobicznym, rewizjonistycznym oraz treści, które mogłyby godzić w dobre imię czy honor innej osoby;

● zabronione jest zamieszczenie treści zachęcających do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby czy osób ze względu na ich pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę czy wyznanie;

● zabronione jest zamieszczenie treści stanowiących groźby wobec osoby czy grupy osób;

● zabronione jest zamieszczenie treści o charakterze pornograficznym czy pedofilskim ani jakichkolwiek innych treści, które powszechnie mogą zostać uznane za naruszające zasady moralności;

● zabronione jest zamieszczenie treści zachęcających do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu terroryzmu;

● zabronione jest zamieszczenie treści o charakterze politycznym;

● zabronione jest zamieszczenie treści promujących towary uzyskane w sposób nielegalny;

● zabronione jest zamieszczenie treści, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich, w tym prawa do znaków towarowych czy chronionych symboli, prawa autorskie czy prawa osobiste;

● zabronione jest zamieszczenie treści promujących działania lub produkty podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Organizatora.

3. W przypadku, gdyby którekolwiek z powyższych oświadczeń okazały się nieprawdziwe, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające.

4. Każdy Uczestnik Konkursu może wysłać jedną pracę w ramach Zgłoszenia.

5. Organizator przy wyborze laureata konkursu będzie kierował się następującymi kryteriami oceny:

  • Zgodność przesłanej pracy z tematem konkursu
  • Oryginalność,
  • Kreatywność, 
  • Twórczy koncept pracy autora

 

V Komisja Konkursowa

 

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu a w szczególności w celu dokonania oceny zgłaszanych zdjęć i wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową (w niniejszym Regulaminie jako Komisja lub Komisja Konkursowa).

2. W skład Komisji wejdzie 5 osób wyłonione przez Organizatora.

3. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

VI Nagrody

 

1. Laureat Konkursu, otrzyma od Fundatora nagrodę w postaci publikacji pracy na okładce grudniowego wydania magazynu PLAYBOY. (dalej: „Nagroda”)

2. Na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wygrana zwolniona jest od podatku dochodowego.

4. Laureatowi Konkursu, nie przysługuje roszczenie do zastrzegania szczególnych właściwości Nagrody, wymiany Nagrody na jej równowartość pieniężną ani uprawnienie do przekazania osobom trzecim roszczenia o wypłatę wartości, o wydanie Nagrody rzeczowej, ani o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę. Po odbiorze Nagroda nie podlega zwrotowi i reklamacji.

5. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o Nagrodzie przez wiadomość prywatną wysłaną przez Organizatora za pośrednictwem poczty email

 

6. Laureat Konkursu traci prawo do Nagrody w przypadku, gdy:

  • Odmówi przyjęcia Nagrody,
  • Laureata Konkursu nie odpowie na wiadomość Organizatora, z przyczyn leżących po jego stronie przez dwa dni od dnia poinformowania go o wygraniu Konkursu,
  • Laureat Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania Nagrody.

7. Nagrody nie wydane w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora, bądź takie, co do których zwycięzcy Konkursu utracili prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostaną do dyspozycji Fundatora.

8. Zastrzega się prawo do niewyłonienia Laureata Konkursu i tym samy do odstąpienia od przyznania Nagrody w przypadku, gdy żadna z nadesłanych w ramach Konkursu prac konkursowych będących elementem Zgłoszenia nie będzie spełniać wymagań estetycznych do jej opublikowania w magazynie pt. „PLAYBOY”. 

 

VII Dane osobowe

 

1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) – Organizator.

2. Administrator przetwarza dane Uczestników Konkursu wyłącznie w celu weryfikacji Uczestnika Konkursu, realizacji Konkursu i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska Laureatek Konkursu według postanowień Regulaminu. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

3. Przetwarzanie danych będzie obejmowało następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie. 

 

VIII Postępowanie reklamacyjne

 

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać wraz z uzasadnieniem pisemnie do Organizatora, na jego podany adres email jubileusz@playboy.pl najpóźniej do 7 dni od daty zakończenia trwania Konkursu. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data nadania reklamacji do Organizatora. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać także adres Uczestnika Konkursu, na który Organizator prześle informacje o rozstrzygnięciu reklamacji.

2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Sprawdzająca w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz w terminie 7 dni od daty wniesienia reklamacji. Komisja Sprawdzająca powoływana jest przez Organizatora.

3. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.

4. Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji poleconym drogą mailową na adres e-mail, z którego wpłynęła reklamacja najpóźniej w ciągu 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.

 

IX Odpowiedzialność Organizatora

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem Serwisu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

- problemy w przebiegu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,

 - przerwy lub inne problemy w przebiegu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora, w szczególności związane z działanie dostawców usług internetowych.

 

X Postanowienia ogólne

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu biorący udział w Konkursie spełniają warunki określone w Regulaminie. 

2. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu. 

3. Uprawnienia nabyte przez Uczestników Konkursu w związku z udziałem w Konkursie nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej WWW.playboy.pl

5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. 

6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z Regulaminem jest Sąd właściwym miejscowo dla Organizatora.

 

Polecane wideo

Dodaj komentarz

© 2016 Marquard Media Polska